ติดต่อเรา

งานเผยแพร่สื่อ  ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถ.พหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

โทร. 0-2942-8822  ต่อ  509 , 510
มือถือ 08-5993-3595
โทรสาร  0-2942-8822  ต่อ  555

www.eto.ku.ac.th